• KONSULTACIJOS

  • PATARIMAI IR PAGALBA

  • MIŠKŲ SAVININKAMS

Klausk!

Šioje svetainėje privačių miškų savininkai gali pateikti klausimus miškų ūkio vykdymo ir susijusiais klausimais, į kuriuos atsakys POKYČIŲ VALDYMAS miškininkystės ekspertai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymą.

Apie konsultacijas trumpai

730
Konsultacijų dienų
24
Atsakymo laikas, val.
720
Klausimų į kuriuos bus atsakyta
1
Nuolat budintis miškininkystės ekspertas

JUO TOLIAU GIRION EISI, JUO DAUGIAU MEDŽIŲ RASI

— Lietuvių liaudies patarlė —

Klausimai-atsakymai

Privačių miškų savininkų užduoti klausimai ir POKYČIŲ VALDYMAS miškininkystės ekspertų atsakymai į juos.

1-10 klausimas

1. Ką reiktų daryti, kad miškas geriau atželtų?

Vykdant kirtimus, miško žėlimą galima paskatinti mechaninėmis priemonėmis: aikštelėse ar juostuose suardoma miško paklotė bei gyvoji danga, supurenamas dirvožemis. Gera priemonė miškui atželti – kirtaviečių aptvėrimas 2-4 m aukščio tvoromis, kurios apsaugo augantį pomiškį nuo žvėrių.

2. Kas man galėtų suteikti išsamią konsultaciją miško tvarkymo klausimais?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad privačių miškų savininkus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų reglamentuojamais klausimais nemokamai konsultuoja Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai.

3. VMT neleido kirsti miško. Tai ką dabar daryti?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui atsisakius išduoti leidimą kirsti mišką privataus miško savininkas turi teisę apskųsti sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Iš ko turi susidėti mano miškotvarkos projektas?

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija numato, kad privačių miškų miškotvarkos projektą sudaro titulinis lapas, valdos nuosavybės plano kopija, valdos nuosavybės pažymėjimo kopija, aplinkinės situacijos schema M 1:50000, valdos žemės planas, miškų charakteristika, miško kirtimų dalis, miško atkūrimo dalis, privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai.

5. Kada galiu drausti grybautojams ir uogautojams lankytis mano miške?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad esant padidintam gaisrų pavojui, savivaldybių vykdomosios institucijos privačių miškų savininkų teikimu gali laikinai uždrausti ar apriboti fizinių asmenų lankymąsi visuose miškuose bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą.

6. Šalia miško yra durpynas. Ar yra kokie nors priešgaisrniai reikalavimai?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad durpynų, kurie ribojasi su miškais, valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo:
1. durpyno teritorijos pakraščiu prie miško įrengti 50 metrų pločio priešgaisrinį ruožą. Šiame ruože iškertami spygliuočių medžiai, pomiškis ir trakas, ruožas išvalomas ir jo vidiniu pakraščiu iškasamas tokio gylio griovys, kad jo dugnas siektų mineralinį gruntą arba gaisrams kilti palankiu laikotarpiu jame nuolat būtų vandens. Išoriniu griovio pakraščiu įrengiamas kelias ir pervažos gaisriniams automobiliams. Durpyno teritorijoje durpes galima sandėliuoti ne arčiau kaip 50 metrų nuo priešgaisrinio ruožo griovio;
2. gaisrams kilti palankiu laikotarpiu organizuoti durpynuose budėjimą;
3. gesinti gaisrus.
Taip, pat be šių Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių, durpynuose būtina laikytis Durpynų priešgaisrinės saugos taisyklių.

7. Man sakė, kad aš turiu miške pasiženklinti ribines linijas, kad jie galėtų parengti kažkokius popierius. Čia kodėl tai turiu padaryti?

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija numato, kad miško savininkas, siekdamas parengti miško valdos miškotvarkos projektą pagal individualios inventorizacijos duomenis, privalo prieš lauko darbų pradžią išvalyti ar kitaip paženklinti (dažais) ribines linijas, atnaujinti riboženklius. Taigi Jūs turėtumėte ne tik paženklinti (dažais) ribines linijas, tačiau ir (jeigu reikia) atnaujinti riboženklius.

8. Priminkite kokiu tikslumu taksacinėje kortelėje nurodomas medžių amžius.

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija numato, kad kultūrinės kilmės medynų iki 30 metų ir savaiminės kilmės medynų iki 10 metų medžių rūšių amžius įrašomas 1 metų tikslumu, likusiems medynams iki 120 metų – 5 metų tikslumu, daugiau kaip 120 metų – 10 metų tikslumu. Į želdinių amžių įskaitomi ir sodinimo metai.

9. Ar miške galiu ganyti ožkų bandas ir tuo pačiu aptvarkyti?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad privačių miškų savininkai gali ganyti gyvulius savo miškuose, išskyrus kirtavietes ir jaunuolynus iki 20 metų.

10. Po nedidelės vėtros noriu savo miške iškirsti išvartytus medžius ir sausuolius. Ar tam reikia leidimo?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos. Tagi, jeigu norite išsikirsti sausuolius ir vėjavartas, tuomet leidimo Jums nereikia.

11-20 klausimas

11. Ar miško lankytojai gali miške susikurti laužą?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį ištirpus miške sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar iškrintant sniegui) draudžiama naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles). Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamu ženklu.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu galiojančios Lankymosi miške taisyklės numato a) draudimą fiziniams asmenims kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą bei b) prievolę miško lankytojams nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti.

12. Kokie yra pagrindiniai miškininkystės teisės aktai?

Pagrindiniai miškų ūkio veiklą Lietuvos miškuose reglamentuojantys teisės aktai yra:
1. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
2. Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa
3. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai
4. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai
5. Miško sanitarinės apsaugos taisyklės
6. Miško kirtimų taisyklės
7. Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės

13. Kokia man gręsia atsakomybė, jeigu miško neatkursiu laiku?

Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytus terminus užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims po 300 eurų, bet ne didesnę negu 6 000 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – po 440 eurų, bet ne didesnę negu 6 000 eurų. Pakartotinai neatkūrus miško už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims – po 440 eurų, bet ne didesnę negu 6 000 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – po 580 eurų, bet ne didesnę negu 6000 eurų.

14. Turiu 4,5 ha miško ir buvau nuėjęs į privatų miškų kontorą ir paklausau ką galiu daryt miške. Tai sake dalį beržyno plynai galiu iškirst ir paskui vėl kitą dalį. Tai sake projektą reikia pasidaryt dėl kirtimo plyno. Tai norėčiau sužinot kokia kaina projekto būtu?

Nurodytų paslaugų kainos nėra reglamentuojamos teisės aktais, todėl dėl konkrečios paslaugos kainos turi susitarti privačių miškų savininkai ir paslaugos teikėjai tarpusavyje. Valstybinė miškų tarnyba savo interneto puslapyje yra paviešinusi registruotų vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašą kartu su kontaktais. Sąraše nurodyti asmenys galėtų pagelbėti parengiant reikalingus dokumentus.

15. Ar reikia turint parengtą miškotvarkos projektą, kuriame yra suprojektuotas atvejinis kirtimas, vykdant šio kirtimo paskutinį atvejį atrėžti biržę ir atlikti ištisinį kirstinų medžių apmatavymą?

Biržes atriboti ir apmatuoti neprivaloma: atvejinių kirtimų antram ir tolesniems atvejams, kai kertama ankstesnio atvejo biržės ribose ir naudojamas ankstesnio atvejo brėžinys. Vadovautis Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis reikia atžymėti ir apmatuoti biologinei įvairovei paliekamus medžius.

16. Norėčiau parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą. Kokios būtų procedūros?

Pardavimas atliekamas pagal nekilnojamojo turto pardavimo taisykles. Susiradus pirkėją, sandoris įforminamas pas notarą. Leidimai nereikalingi. Išsamią konsultaciją žodžiu šio sadorio sudarymo klausimais Jums galėtų suteikti bet kuris notaras. Praktikuojančių notarų sąrašą rasite Lietuvos notarų rūmų interneto svetainėje.

17. Ar galiu savo miške iškirsti medžius, išrauti kelmus ir įrengti sporto aikštelę? Miškas II B grupės.

Privačių miškų savininkai II B, III ir IV miškų grupių miškuose gali įrengti poilsiavietes su miško baldais, rekreacinius ir pažintinius takus, atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus ir kitas priemones. Rekreacinio objekto įrengimui galima plynai iškirsti reikalingą miško sklypą, bet tam turi būti parengtas valdos miškotvarkos projektas.

18. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

19. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

20. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

Teisės aktai

Miškų priešgaisrines apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799

Miško darbų saugos taisyklės DT 1 – 96, patvirtintos Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 208

Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521

Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.3D-130/D1-144

Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577

Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406

Miško sanitarines apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199

Miško kirtimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055

Lankymosi miške taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V

info@musuprojektai.lt

Tel. 8 700 40025

Klausk!

Norėdami pateikti klausimą miškininkui užpildykite žemiau esančią formą. Gavę Jūsų klausimą, atsakymą į jį paruošime per 1-2 darbo dienas ir jį patalpinsime šioje svetainėje.

Back to Top