• KONSULTACIJOS

  • PATARIMAI IR PAGALBA

  • MIŠKŲ SAVININKAMS

Klausk!

Šioje svetainėje privačių miškų savininkai gali pateikti klausimus miškų ūkio vykdymo ir susijusiais klausimais, į kuriuos atsakys POKYČIŲ VALDYMAS miškininkystės ekspertai, įgyvendindami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymą.

Apie konsultacijas trumpai

730
Konsultacijų dienų
24
Atsakymo laikas, val.
720
Klausimų į kuriuos bus atsakyta
1
Nuolat budintis miškininkystės ekspertas

JUO TOLIAU GIRION EISI, JUO DAUGIAU MEDŽIŲ RASI

— Lietuvių liaudies patarlė —

Klausimai-atsakymai

Privačių miškų savininkų užduoti klausimai ir POKYČIŲ VALDYMAS miškininkystės ekspertų atsakymai į juos.

1-10 klausimas

1. Ką reiktų daryti, kad miškas geriau atželtų?

Vykdant kirtimus, miško žėlimą galima paskatinti mechaninėmis priemonėmis: aikštelėse ar juostuose suardoma miško paklotė bei gyvoji danga, supurenamas dirvožemis.

2. Kas man galėtų suteikti išsamią konsultaciją miško tvarkymo klausimais?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad privačių miškų savininkus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų reglamentuojamais klausimais nemokamai konsultuoja Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai. Taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva privačių miškų savininkams teikiamos nemokamos konsultacijos jų miško valdoje. Individuali konsultacija, suderinus laiką, suteikiama pačioje miško valdoje, konsultantui ją apžiūrėjus su miško savininku. Dėl nemokamos individualios konsultacijos miško valdoje galima kreiptis tel. 8 642 11894.

3. VMT neleido kirsti miško. Tai ką dabar daryti?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad Valstybinės miškų tarnybos teritoriniam padaliniui atsisakius išduoti leidimą kirsti mišką privataus miško savininkas turi teisę apskųsti sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Iš ko turi susidėti mano miškotvarkos projektas?

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija numato, kad privačių miškų miškotvarkos projektą sudaro titulinis lapas, valdos nuosavybės plano kopija, valdos nuosavybės pažymėjimo kopija, aplinkinės situacijos schema M 1:50000, valdos žemės planas, miškų charakteristika, miško kirtimų dalis, miško atkūrimo dalis, privalomi miško apsaugos ir aplinkosaugos reikalavimai.

5. Kada galiu drausti grybautojams ir uogautojams lankytis mano miške?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad esant padidintam gaisrų pavojui, savivaldybių vykdomosios institucijos privačių miškų savininkų teikimu gali laikinai uždrausti ar apriboti fizinių asmenų lankymąsi visuose miškuose bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą.

6. Šalia miško yra durpynas. Ar yra kokie nors priešgaisriniai reikalavimai?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad durpynų, kurie ribojasi su miškais, valdytojai, savininkai ir naudotojai privalo:
1. durpyno teritorijos pakraščiu prie miško įrengti 50 metrų pločio priešgaisrinį ruožą. Šiame ruože iškertami spygliuočių medžiai, pomiškis ir trakas, ruožas išvalomas ir jo vidiniu pakraščiu iškasamas tokio gylio griovys, kad jo dugnas siektų mineralinį gruntą arba gaisrams kilti palankiu laikotarpiu jame nuolat būtų vandens. Išoriniu griovio pakraščiu įrengiamas kelias ir pervažos gaisriniams automobiliams. Durpyno teritorijoje durpes galima sandėliuoti ne arčiau kaip 50 metrų nuo priešgaisrinio ruožo griovio;
2. gaisrams kilti palankiu laikotarpiu organizuoti durpynuose budėjimą;
3. gesinti gaisrus.

7. Man sakė, kad aš turiu miške pasiženklinti ribines linijas, kad jie galėtų parengti kažkokius popierius. Čia kodėl tai turiu padaryti?

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija numato, kad miško savininkas, siekdamas parengti miško valdos miškotvarkos projektą pagal individualios inventorizacijos duomenis, privalo prieš lauko darbų pradžią išvalyti ar kitaip paženklinti (dažais) ribines linijas, atnaujinti riboženklius. Taigi Jūs turėtumėte ne tik paženklinti (dažais) ribines linijas, tačiau ir (jeigu reikia) atnaujinti riboženklius.

8. Priminkite kokiu tikslumu taksacinėje kortelėje nurodomas medžių amžius.

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija numato, kad kultūrinės kilmės medynų iki 30 metų ir savaiminės kilmės medynų iki 10 metų medžių rūšių amžius įrašomas 1 metų tikslumu, likusiems medynams iki 120 metų – 5 metų tikslumu, daugiau kaip 120 metų – 10 metų tikslumu. Į želdinių amžių įskaitomi ir sodinimo metai.

9. Ar miške galiu ganyti ožkų bandas ir tuo pačiu aptvarkyti?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad privačių miškų savininkai gali ganyti gyvulius savo miškuose, išskyrus kirtavietes ir jaunuolynus iki 20 metų.

10. Po nedidelės vėtros noriu savo miške iškirsti išvartytus medžius ir sausuolius. Ar tam reikia leidimo?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami sausuoliai ar vėjavartos. Tagi, jeigu norite išsikirsti sausuolius ir vėjavartas, tuomet leidimo Jums nereikia.

11-20 klausimas

11. Ar miško lankytojai gali miške susikurti laužą?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį ištirpus miške sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar iškrintant sniegui) draudžiama naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles). Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamu ženklu.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu galiojančios Lankymosi miške taisyklės numato a) draudimą fiziniams asmenims kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą bei b) prievolę miško lankytojams nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, baigus kūrenti, jį užpilti žemėmis ar vandeniu, kol visiškai nustos rusenti.

12. Kokie yra pagrindiniai miškininkystės teisės aktai?

Pagrindiniai miškų ūkio veiklą Lietuvos miškuose reglamentuojantys teisės aktai yra nurodyti šios svetainės dalyje „Teisės aktai“.

13. Kokia man gręsia atsakomybė, jeigu miško neatkursiu laiku?

Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytus terminus užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims po 300 eurų, bet ne didesnę negu 6 000 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – po 440 eurų, bet ne didesnę negu 6 000 eurų. Pakartotinai neatkūrus miško už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims – po 440 eurų, bet ne didesnę negu 6 000 eurų, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – po 580 eurų, bet ne didesnę negu 6000 eurų.

14. Turiu 4,5 ha miško ir buvau nuėjęs į privatų miškų kontorą ir paklausau ką galiu daryt miške. Tai sake dalį beržyno plynai galiu iškirst ir paskui vėl kitą dalį. Tai sake projektą reikia pasidaryt dėl kirtimo plyno. Tai norėčiau sužinot kokia kaina projekto būtu?

Nurodytų paslaugų kainos nėra reglamentuojamos teisės aktais, todėl dėl konkrečios paslaugos kainos turi susitarti privačių miškų savininkai ir paslaugos teikėjai tarpusavyje. Valstybinė miškų tarnyba savo interneto puslapyje yra paviešinusi registruotų vidinės miškotvarkos projektų rengėjų sąrašą kartu su kontaktais. Sąraše nurodyti asmenys galėtų pagelbėti parengiant reikalingus dokumentus.

15. Ar reikia turint parengtą miškotvarkos projektą, kuriame yra suprojektuotas atvejinis kirtimas, vykdant šio kirtimo paskutinį atvejį atrėžti biržę ir atlikti ištisinį kirstinų medžių apmatavymą?

Biržes atriboti ir apmatuoti neprivaloma: atvejinių kirtimų antram ir tolesniems atvejams, kai kertama ankstesnio atvejo biržės ribose ir naudojamas ankstesnio atvejo brėžinys. Vadovautis Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėmis reikia atžymėti ir apmatuoti biologinei įvairovei paliekamus medžius.

16. Norėčiau parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą. Kokios būtų procedūros?

Pardavimas atliekamas pagal nekilnojamojo turto pardavimo taisykles. Susiradus pirkėją, sandoris įforminamas pas notarą. Atkreipiame dėmesį, kad 2014 metais keitėsi Lietuvos respublikos miškų įstatymas, kurio 4(1) straipsnis numato, kad atskiros asmenų grupės turi pirmumo teisę įsigyti privačią miškų ūkio paskirties žemę už tokią pat kainą ir kitomis tokiomis pat sąlygomis. Žemės savininkas apie sprendimą parduoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą praneša pasirinktam notarui arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui pagal parduodamo žemės sklypo buvimo vietą. Išsamią konsultaciją žodžiu šio sandorio sudarymo klausimais Jums galėtų suteikti bet kuris notaras. Praktikuojančių notarų sąrašą rasite Lietuvos notarų rūmų interneto svetainėje.

17. Ar galiu savo miške iškirsti medžius, išrauti kelmus ir įrengti sporto aikštelę? Miškas II B grupės.

Privačių miškų savininkai II B, III ir IV miškų grupių miškuose gali įrengti poilsiavietes su miško baldais, rekreacinius ir pažintinius takus, atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus ir kitas priemones. Rekreacinio objekto įrengimui galima iškirsti reikalingą plotą, bet tam turi būti parengtas valdos miškotvarkos projektas.

18. Ar norėdamas įrengti sporto aikštelę (pvz. tinklinio, krepšinio aikštelė) galiu šį objektą laikyti rekreacinės infrastruktūros elementu ir siekiant įsirengti šią sporto aikštelė galiu plynai iškirsti visą miško plotą? (klausimas perfrazuotas)?

Galiojantys teisės aktai nurodo, kad privačių miškų savininkai II B, III ir IV miškų grupių miškuose gali įrengti poilsiavietes su miško baldais, rekreacinius ir pažintinius takus, atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimus ir kitas priemones, kurios turi būti detalizuojamos valdos miškotvarkos projekte.

Sporto aikštelių įrengimo klausimas nėra aiškiai ir nedviprasmiškai reglamentuotas teisės aktais, todėl norint įsirengti tokio pobūdžio objektą reikia vertinti kokie elementai bus įrengiami. Jeigu įrengiamas tinklinio ar teniso aikštynas ar krepšinio aikštė, su nuosavomis dangomis bei kitais šiai sporto sričiai įprastais elementais, tai tokia sporto aikštelė II B, III ir IV miškų grupių miškuose negali būti įrengta. Jeigu būtų įrengiama sporto aikštelė, kurioje yra gimnastikos suoliukas ar panašūs įrenginiai, ir tokie objektai atliktų tiek sporto įrenginio funkciją, tiek ir miško baldų funkciją, tuomet tokia aikštelė II B, III ir IV miškų grupių miškuose gali būti įrengiama. Kol nėra parengtas valdos miškotvarkos projektas, tol nėra galimybės pasisakyti ar tokia infrastruktūra gali būti įrengiama.

Taip pat svarbu pastebėti, kad sporto aikštelės įrengimui visos valdos iškirsti tikrai negalima, tačiau rekreacinio objekto įrengimui galima iškirsti reikalingą plotą, bet tam turi būti parengtas valdos miškotvarkos projektas.

19. Kas yra miškininkystė?

Aiškinamasis medienos terminų žodynas nurodo, kad miškininkystės sąvoka gali būti apibrėžiama kaip ūkinė veikla, kuria siekiama išlaikyti, gausinti ir racionaliai naudoti miškų teikiamas gėrybes.

Taip pat šią sąvoką bando apibrėžti ir Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas, kuris nurodo, kad miškininkystė tai mokslas, tiriantis miško želdinimą ir miško apsaugos technologijas.

Laisvoji enciklopedija Vikipedija miškininkystė sąvoką ne tik apibrėžia, tačiau ir paaiškina plačiau: Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka), užsiimanti miško želdinimu, gerinimu ir augalinių miško išteklių naudojimu. Taip pat – mokslinių tyrimų sritis, tirianti miško želdinimo metodus, miškų ūkio gerinimą. Miškininkystė kaip mokslas tiria vieną svarbiausių biosferos komponentų – miškus. Miškininkystė užsiima miško auginimu medienos gavybai, miško buveinių apsauga, miškų atkūrimu. Miškininkystės specialistai vadinami miškininkais.

20. Turime miško prie 123 kelio, kirtimo taisyklėse randu punktą kad 100 metrų pločio magistralinių ir krašto kelių apsaugos zonose draudžiami plyni kirtimai klevų, ąžuolų, liepų, maumedžių medynuose bei kituose, turinčiuose rekreacinę, estetinę reikšmę medynuose, taip pat medynuose, kuriuose įrengtos poilsio ir autotransporto aikštelės.

Ar yra konkretus kelių ir miškų sąrašas kuriuose taikomi šie apribojimai, ar teisę spręsti leisti ar neleisti kirsti plyną kirtimą pasilieka inspektorius?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė atskiru nutarimu (nuoroda) yra patvirtinusi automobilių kelių sąrašą, į kurį yra įtraukti magistraliniai, krašto ir rajoniniai keliai. Jeigu Jūsų miškas yra šalia 123 kelio Biržai–Pandėlys–Rokiškis, kuris priskiriamas prie krašto kelių, tai kirtimams yra taikomi apribojimai. Galime patikinti, kad nuo inspektoriaus valios nepriklauso ar Jūs galėsite vykdyti plyną kirtimą ar ne.

21-30 klausimas

21. Miške noriu įsirengti laužavietę. Kokie reikalavimai?

Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės numato, kad gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį ištirpus miške sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar iškrintant sniegui) laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamu ženklu. Laužavietės įrengiamos aikštelėse, esančiose ne arčiau kaip per 5 metrus nuo medžių kamienų ir apsuptose 0,5 metro pločio mineralizuota (iki mineralinio dirvožemio sluoksnio išvalyta) juosta. Baigus kūrenti laužą, reikia jį kruopščiai užpilti žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs.

22. Skambinau į žemės ūkio skyrių, kad noriu išsikirsti mišką, tai jie man sakė, kad jie leidimų neišduodą ir sakė, kad reikia kažkur kitur kreiptis. Kas man gali suteikti informaciją?

Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams aplinkos ministro nustatyta tvarka išduoda Valstybinės miškų tarnybos teritoriniai padaliniai. Visą reikiamą informaciją Jums suteiks Valstybinės miškų tarnybos specialistai – www.amvmt.lt

23. Ar galima mišką įveisti iš kitų medžių rūšių, nei nurodyta Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatuose (pvz. sodinti tik juglans cinerea ar juglans nigra sodmenis)?

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 11.2 punktas numato, kad įveisiant mišką tikslinės medžių rūšys miško želdiniuose ir žėliniuose turi atitikti Nuostatų 10 priedo reikalavimus. Medžių rūšys, neatitinkančios šio priedo reikalavimų, rūšinėje sudėtyje gali sudaryti ne daugiau kaip 5 procentus, krūmai į rūšinę sudėtį neįskaitomi. Plantaciniuose želdiniuose vegetatyviniu būdu padaugintų medžių rūšių klonų skaičius turi atitikti Nuostatų 11 priedo reikalavimus.

Jūsų nurodyti sodmenys neatitinka nuostatų prieduose nurodytų reikalavimų, todėl miško įvesti tik šiais sodmenimis galimybės nėra.

24. Jei privačiuose miško sklypuose pastebėtumėme ne tik sausuolių ar virtuolių kirtimą, bet ir jaunų medelių kirtimą, kam reikėtų pranešti?

Jeigu įtariate, kad Jūs pastebėjote nusikalstamą veiką, pirmiausia reiktų skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir atsakius į kontrolinius klausimus, būsite sujungti su kompetentingos institucijos darbuotojais.

Jeigu įstatymus pažeidžianti veika yra atliekama miško paskirties žemėje, tai būtų galima informuoti bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112, Valstybinę miškų tarnybą, jūsų regiono aplinkos apsaugos departamentą arba Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos specialistus.

Jeigu įstatymus pažeidžianti veika yra atliekama ne miško paskirties žemėje, tai būtų galima informuoti bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112 arba jūsų regiono aplinkos apsaugos departamentą.

Bendrasis pagalbos centras taip pat nurodo, kad kai norėsite pranešti apie apskritai daromus pažeidimus, kurie šiuo metu nevyksta, galite kreiptis tiesiogiai į policiją, t.y prašymą (pranešimą) pateikti policijai tiesiogiai interneto portale www.epolicija.lt. Pranešimas bus registruojamas policijoje ir į jį bus reaguojama bendra tvarka.

25. Kur galėčiau rasti berželių alėją šalia Druskininkų?

Druskininkuose ir Druskininkų apylinkėse mūsų ir kompetentingų institucijų žiniomis berželių alėjos nėra, tačiau Druskininkų mieste esančiame Dineikos parke yra beržynėlis. Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras papildomai nurodo, kad Druskininkuose yra Sahurų alėja (koordinatės Google: 54.015857, 23.969897) ir magnolijų sodelis Gydyklų parke (koordinatės Google: 54.021351, 23.975255).

26. Kiek laiko šakos biokurui gali gulėti krūvose ir ar yra kokios priešgaisrinės taisyklės?

Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja kirtimo atliekų (šakų) saugojimo tvarkos. Miško savininkai ar valdytojai kirtimo atliekas saugo savo nuožiūra, bet privalo laikytis Miškų priešgaisrinių apsaugos taisyklių ir Miško sanitarinės apsaugos taisyklių bendrųjų reikalavimų.

27. Kur galėčiau kreiptis dėl konsultacijos miško atsodinimo klausimais bei miško atsodinimo paslaugų?

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad privačių miškų savininkus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo ir Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų reglamentuojamais klausimais nemokamai konsultuoja Valstybinės miškų tarnybos pareigūnai. Taip pat Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva privačių miškų savininkams teikiamos nemokamos konsultacijos jų miško valdoje. Individuali konsultacija, suderinus laiką, suteikiama pačioje miško valdoje, konsultantui ją apžiūrėjus su miško savininku. Dėl nemokamos individualios konsultacijos miško valdoje galima kreiptis tel. 8 642 11894.

Dėl miško atsodinimo paslaugų galite kreiptis į Valstybinių miškų urėdijos artimiausią regioninį padalinį su kurio specialistais galėsite aptarti darbų apimtis, kainas ir kitus aktualius klausimus.

28. Pardaviau paveldėtą mišką (stačią medieną). Kaip apmokestinamas šis sandoris?

Šio sandorio apmokestinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Kadangi šio mokesčio taikymui yra įvairių niuansų (pirkėjas fizinis ar juridinis asmuo, kada įvyko paveldėjimas ir pan.), todėl geriausia būtų kreiptis tiesiogiai į Valstybinę mokesčių inspekciją, kuri Jums suteiks išsamią konsultaciją telefonu 1882 arba apsilankius bet kuriame aptarnavimo skyriuje.

Taip pat Jūsų atveju vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu turėtų būti taikomas dar ir žaliavinės medienos mokestis.

29. Atliekant miško kirtimo darbus gretimame miške buvo sugadintas vietinės reikšmės miško kelias ir pralaida. Kelias yra privačiame miško sklype, bet naudojamas pateikti į kitus miško plotus (tame tarpe ir valstybinius) ir kito asmens privačią sodybą. Kas turi pareiga prižiūrėti ir sutvarkyti sugadintą kelią ir pralaidą?

Jeigu ūkio subjektas, kuris vykdė miško kirtimo darbus gretimame sklype, sugadino Jūsų ar kitų subjektų nuosavybės teisę valdomą kelią ir pralaidą, tai šis ūkio subjektas privalo sutvarkyti kelią ir pralaidą arba atlyginti padarytą žalą.

Jūsų atveju, Jūs pirmiausiai turėtumėte kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112 ir atsakius į kontrolinius klausimus, būsite sujungti su kompetentingos institucijos darbuotojais.

Bendrasis pagalbos centras taip pat nurodo, kad kai norėsite pranešti apie apskritai daromus pažeidimus, kurie šiuo metu nevyksta, galite kreiptis tiesiogiai į policiją, t.y prašymą (pranešimą) pateikti policijai tiesiogiai interneto portale www.epolicija.lt. Pranešimas bus registruojamas policijoje ir į jį bus reaguojama bendra tvarka.

30. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

31-40 klausimas

31. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

32. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

33. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

34. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

35. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

36. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

37. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

38. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

39. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

40. (klausimas)

(atsakymas į klausimą)

Teisės aktai

Miškų priešgaisrines apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 500

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799

Miško darbų saugos taisyklės DT 1 – 96, patvirtintos Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 208

Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521

Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.3D-130/D1-144

Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577

Miškų tvarkymo schemų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406

Miško sanitarines apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204

Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199

Miško kirtimų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055

Lankymosi miške taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. D1-849

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V

info@musuprojektai.lt

Tel. 8 700 40025

Klausk!

Norėdami pateikti klausimą miškininkui užpildykite žemiau esančią formą. Gavę Jūsų klausimą, atsakymą į jį paruošime per 1-2 darbo dienas ir jį patalpinsime šioje svetainėje.

Back to Top